پایان نامه ارشد

تحقیق c (2492)

موضوع اصلی تحقیق یه بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش در سازمان می پردازد.با توجه به این موضوع تحقیق از نظر موضوعی در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2493)

ابتدا جستجو سپس تصمیم‌گیری: در این روش ابتدا حل‌های متنوع بدست می‌آید سپس تصمیم‌گیرنده از میان جواب‌ها هر کدام را که مناسب‌تر ببیند انتخاب می‌کند.ترکیب وزنی اهداف:در این روش ابتدا با تعیین اولویت هر هدف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2496)

2-12-2- اصطلاحنامه کلان292-12-3- اصطلاحنامه نمایهسازی292-12-4- اصطلاحنامه کاوش302-12-5- اصطلاحنامه تکزبانه302-12-6- اصطلاحنامه چندزبانه302-12-7- اصطلاحنامه چاپی302-12-8- اصطلاحنامه الکترونیکی302-12-9- اصطلاحنامه تحت وب302-12-10- نرمافزار اصطلاحنامه312-13- استانداردهای تدوین اصطلاحنامه312-14- مشاوران اصطلاحنامه322-15- گردآوری اصطلاحات و مفاهیم332-16- مدیریت و روزآمدسازی اصطلاحنامه352-17- ارزیابی اصطلاحنامه372-17-1- ادامه مطلب…

By 92, ago